Leave Your Message
010203
index_company
index_company2
0102
bilen tanşyň

Biz hakda

Patyşa tekerleri

“King Tiles Company” 2018-nji ýylda hasaba alyndy we Mombasa ýolunyň ugrundaky Panari myhmanhanasynyň gapdalyndaky 8-nji Ramis merkezinde ýerleşýär. “King Tiles” gurluşyk materiallary, esasanam plitkalar, sanitariýa enjamlary, potoloklar, diwar panelleri we öý hojalygy önümleri bilen meşgullanýar. Kompaniýanyň Hytaýda şahamçalary hem bar we sargyt boýunça dürli önümleri import edip biler.

King Tilesdäki medeniýet geljegi gurmak we dünýäni ýagtylandyrmakdyr. Müşderini birinji ýerde goýmak, dogruçyl, ygrarly we höwesli bolmaklyga esaslanýar. Müşderilere ynam, umyt, bagt we amatlylyk bermegi maksat edinýärler.

King King Tiles-i görmäge we söwda bilen meşgullanmaga begenýärsiňiz. Arzuw ruhuňyzy gujaklaň we arzuw öýüňizi bilelikde guranymyzda King Tiles bilen "Kinglife" we "Queenlife" -dan lezzet alyň!

köpräk oka

Hil taýdan ygrarlylygymyz, her önümiň iň ýokary ülňülere laýyk gelmegini üpjün edýär, müşderilerimiz üçin ajaýyp we amatly ýerleri döredýär.

bilen tanşyň

ÖNÜMLERimiz

Keramiki plitalary, pollary we diwar bezeg materiallaryny öz içine alýan ýokary derejeli önümleriň dürli görnüşini hödürleýäris.
0102
bilen tanşyň

GÖRNÜŞ Ssenarileri

bilen tanşyň

BIZIEC ÖNÜMLER

Müşderilerimiziň işde we öýde tejribelerini artdyrýan önümler we çözgütler.

01
01
01
bilen tanşyň

BRAND HEKAYASY

Öý gurluşyk materiallaryny öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermäge üns berýäris. Liveaşaýyş ýerlerini döretmekde ýokary hilli önümleriň ähmiýetine düşünýäris, şonuň üçin önümlerimiziň hilinde iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hytaý öndürijileri bilen işleýäris.

Her bir jaýyň ajaýyp jaý meýdanyna mynasypdygyna berk ynanýarys.

doly gör
takmynan_img
01
bilen tanşyň

Taslama wakalary

bilen tanşyň

Hyzmatlarymyz

Müşderileriň öý gurluşyk materiallaryna bolan dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin keramiki plitkalar, pollar, diwar bezeg materiallary we ş.m. ýaly dürli önümleri hödürleýäris.